Polityka prywatności

§ 1

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

§ 2

Przetwarzanie danych osobowych

w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
I – Administrator:
Administratorem Twoich danych jest GEOTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000659463, NIP: 5272793721, kapitał zakładowy 2 132 950,00 zł (dalej zwana „ADO”).
II-Kontakt:
Możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mailem teagle@teagle.io we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
III-Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych:
Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i na podstawie:
1. zarządzania sklepem -art. 6 ust. 1 lit f RODO
2. zapewnienie bezpieczeństwa sklepu i innych użytkowników – art. 6 ust. 1 lit f RODO
3. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit c RODO
4. zawarcia i wykonania umowy – kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz – art. 6 ust. 1 lit b RODO,
5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
6. wysyłania Ci newslettera czyli informacji o nowościach i promocjach – na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
7. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO

IV – Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej dla na usługi hostingowe.
IV – Okres przechowywania danych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czasu:
1. zarządzania sklepem -do czasu utraty przydatności tych danych,
2. zapewnienie bezpieczeństwa sklepu i innych użytkowników –do czasu utraty przydatności tych danych,
3. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
4. zawarcia i wykonania umowy – kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz – do upływu terminów przedawnienia
5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – do upływu terminów przedawnienia,
6. wysyłania Ci newslettera czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,
7. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

V – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:

Twoje dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego.

VI – Twoje prawa:

Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
1. dostępu do swoich danych i kopii danych,
2. prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
3. prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
4. prawo ograniczenia przetwarzania danych, – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu,
możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania
możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
6. Prawo do przenoszenia danych
prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
7. Prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem będziesz mogła/mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
8. w przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

VII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Twoich danych jest:

1. warunkiem zarządzania sklepem i zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz innych użytkowników,
2. kiedy wymagają tego przepisy prawa – obowiązkiem prawnym
3. warunkiem zawarcia umowy – kiedy rejestrujesz konto lub coś kupujesz
4. warunkiem wysyłania Ci informacji o nowościach i promocjach – odnośnie newslettera

§ 3

Pliki cookies

1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
2. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
3. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.
4. Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.

§ 4

1. Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
2. O każdej zmianie polityki zostaniesz poinformowany/poinformowana drogą mailową.

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 886 00 50 lub poprzez formularz.

Dziękujemy, wiadomość została wysłana
Wystąpił błąd, wiadomość nie została wysłana, prosimy spróbować później
Wypełnij poprawnie wszystkie pola!

* Pola obowiązkowe