Regulamin

1 Zasady Ogólne

 1. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez GEOTIK SP. Z O.O. Usług świadczonych w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi lokalizacyjnej typu LBS (Location Based Service) opartej o komunikację SMS, TCP/IP i UDP oferowanej pod nazwą “Teagle Systems” (zwanej dalej Usługą).
 2. GEOTIK  nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Serwisi Usługa są tworzone, organizowane i świadczone przez firmę GEOTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000659463, NIP: 5272793721, kapitał zakładowy 2 132 950,00 zł.
 4. GEOTIK świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług GEOTIK, który jest stroną Umowy o świadczenie usługi lokalizacyjnej typu LBS.
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).
 3. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 4. System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.
 6. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez GEOTIK na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin na podstawie Umowy o świadczenie usługi lokalizacyjnej typu LBS.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Umowa – umowa o świadczenie usługi lokalizacyjnej typu LBS, na podstawie której GEOTIK zobowiązuje się do świadczenia usługi lokalizacyjnej typu LBS zgodnie z Regulaminem, a Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych Regulaminem.
 9. Cennik – wykaz usług oraz ich zakresu wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania, stanowiący Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 10. Rachunek za usługę – faktura VAT, na podstawie której Usługobiorca uiszcza opłaty za usługi.
 11. Urządzenie lokalizujące – urządzenie lokalizujące, nabyte na podstawie Umowy o świadczenie usługi lokalizacyjnej typu LBS.
 12. Administrator konta – jest nim osoba, która zarejestrowała się w Usłudze po podpisaniu i zakupie urządzenia lokalizującego.

3 Ochrona Danych Osobowych

 1. GEOTIK jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane przez GEOTIK w celu wykonania Umowy, a także w celach marketingowych .
 3. GEOTIK zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tzn. umożliwia Usługobiorcom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 4. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorca powinien kierować na adres: GEOTIK ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa z dopiskiem „Dane Osobowe”.

4 Poufność

 1. GEOTIK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Usługobiorców, a także informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorców usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
 2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez GEOTIK jeżeli:
 • stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcom, lub
 •  jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego GEOTIK , lub strony w Umowie świadczenie usługi lokalizacyjnej typu LBS nie postanowiły inaczej.
 1. GEOTIK zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

5 Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do Usług określonych w Cenniku i obejmuje w szczególności następujące usługi:
 2. a) udostępnienie aplikacji lokalizacji urządzeń,
  b) aktywację lokalizacji urządzeń,
  c) transmisję danych,
  d) usługę lokalizacji urządzeń obejmującą automatyczne lokalizowanie sygnałów z urządzeń lokalizujących i udostępnianie ich w formie elektronicznej w postaci punktów naniesionych na mapę w formie elektronicznej dostępnych poprzez zalogowanie się z użyciem otrzymanego od GEOTIK loginu oraz hasła dostępowego na stronie www pod adresem www.teagle.io lub za pośrednictwem SMS.
 3. W ramach Umowy GEOTIK świadczy usługi w szczególności w określonym poniżej zakresie:
 4. a) umożliwienia Usługobiorcy dostępu do panelu klienta w ramach aplikacji zlokalizowanej pod adresem www.teagle.io (dopuszcza się zmianę adresu sieciowego po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy)
  b) przekazania dostępu do konta klienckiego, które nastąpi po otrzymaniu przez GEOTIK podpisanego egzemplarza Umowy i polega na przekazaniu loginu oraz hasła dostępowego lub
  c) przekazania dostępu do konta klienckiego, które nastąpi po rejestracji użytkownika na stronie www.teagle.io oraz opłaceniu zamówionych usług i polega na przekazaniu loginu oraz hasła dostępowego
  d) archiwizacji danych geopozycjonujących urządzeń lokalizujących przez okres minimum 30 dni od dnia ich pozyskania z urządzeń lokalizujących pozostających w dyspozycji Usługobiorcy, chyba że w umowie postanowiono inaczej.
 5. GEOTIK oświadcza, iż świadczenie usług następuje w zakresie własnego licencjonowanego systemu teleinformatycznego, jednakże z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych osób trzecich, posiadających stosowne uprawnienia w tym zakresie, na podstawie zawartych z nimi umów.
 6. Korzystanie z usługi i mobilnego lokalizatora wymaga użycia karty SIM dedykowanej konkretnemu urządzeniu lokalizującemu. Zasady i warunki dzierżawy karty SIM określa zawarta z Usługobiorcą Umowa dzierżawy kart SIM z aktywnymi usługami telekomunikacyjnymi

6 Zasady Ogólne Świadczenia Usług

 1. GEOTIK świadczy usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,Cenniku bądź indywidualnej ofercie, jeżeli taka została złożona Usługobiorcy.
 2. GEOTIK może rozszerzyć zakres świadczonych usług w miarę powstawania nowych możliwości technicznych.
 3. Dostęp do Usługi odbywać się będzie poprzez serwis internetowy udostępniony pod adresem www.teagle.io lub poprzez wiadomości tekstowe – SMS.
 4. Użytkownikiem Usługi może być każda osoba fizyczna lub firma, która zarejestrowała się w serwisie, dodała i skonfigurowała przynajmniej jedno urządzenie GPS i wykupiła abonament dla komunikacji urządzenia z serwisem.
 5. Usługa dostępna będzie także w ramach roamingu, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Lokalizacja pozycji urządzenia odbywać się będzie w oparciu o dane pozyskane przez urządzenie z odbiornika GPS i przesłanych do GEOTIK .
 7. Administrator może lokalizować wyłącznie te urządzenia, które zostały przez niego dodane i poprawnie skonfigurowane z poziomu Serwisu.
 8. Dokładność lokalizacji jest zależna od wielu czynników technicznych, dlatego GEOTIK nie gwarantuje 100% dokładności lokalizacji.
 9. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z Usługi, chyba że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Usługi. Powyższe postanowienie nie narusza ogólnie obowiązujących przepisów prawa, co do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie podmioty i osoby zarówno realizujące, jak i korzystające z Usługi.

7 Wysyłanie SMS z Serwisu

 1. Wysyłanie wiadomości SMS w Usłudze z poziomu Serwisu jest możliwe dla Administratorów. Koszt wysyłania wiadomości SMS znajduje się w cenniku.
 2. Warunkiem wysłania wiadomości SMS przy wykorzystaniu Usługi jest poprawne wprowadzenie numeru urządzenia w części administracyjnej serwisu.
 3. Do każdej wiadomości SMS, przesłanej przy wykorzystaniu Usługi może zostać dołączony tekst informujący o źródle wiadomości SMS, np. “wiadomość od Teagle Systems”.
 4. Usługa wysyłania wiadomości SMS jest udostępniona wyłącznie do komunikacji serwisowej na potrzeby zmian w konfiguracji urządzeń lub informowania użytkownika o zaistniałych zdarzeniach (alarmy). Z Usługi nie można korzystać w celach komercyjnych. Wiadomości SMS nie mogą zawierać tekstów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
 5. GEOTIK zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wysyłania wiadomości SMS przy wykorzystaniu Usługi osobom naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń.
 6. GEOTIK zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wysyłania wiadomości SMS przy wykorzystaniu Usługi osobom nie płacącym za korzystanie z usługi, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do uiszczenia opłaty.
 7. GEOTIK nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości wysłanych przy wykorzystaniu Usługi. Całkowitą odpowiedzialność za treść wysyłanej wiadomości ponosi nadawca wiadomości, a w razie braku możliwości jego ustalenia Usługobiorca, z którego konta, lub urządzenia wiadomość była nadana..
 8. GEOTIK zastrzega sobie prawo do ustalenia dziennego limitu wszystkich wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Usługi.

8 Warunki techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się GEOTIK są następujące:

 1. a) urządzenie lokalizujące o numerze seryjnym oraz IMEI wskazanym w Umowie podłączone do zasilania,
  b) połączenie z siecią Internet,
  c) przeglądarka stron WWW – Internet Explorer 8, Firefox 3 oraz Google Chrome.

9 Dostęp do usług

 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usługi po zawarciu Umowy, w dacie rozpoczęcia świadczenia Usług, lecz nie wcześniej niż po otrzymaniu przez GEOTIK podpisanego przez Usługobiorcę egzemplarza Umowy.
 2. GEOTIK zabezpiecza dostęp do Usług poprzez wprowadzenie loginu oraz hasła dostępu, które przekazywane są Usługobiorcy po otrzymaniu podpisanego egzemplarza Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku jej braku w formie pisemnej listem skierowanym na adres siedziby Usługobiorcy.
 3. Osoba rejestrująca się w Usłudze otrzymuje status Administratora konta i urządzeń w nim zapisanych.
 4. Numer telefonu przypisany do karty SIM urządzenia GPS zapisany w profilu Administratora konta w ramach Usługi otrzymuje status Urządzenia.
 5. GEOTIK zaleca zmianę hasła dostępu w panelu ustawień aplikacji na unikalne, jednakże GEOTIK zastrzega, że nie przechowuje haseł w wersji niezakodowanej i nie ma możliwości odzyskania hasła dostępu wprowadzonego do systemu. W przypadku utraty hasła dostępu, GEOTIK wyłącznie na pisemny wniosek Usługobiorcy przekaże w formie pisemnej nowe hasło dostępu obowiązujące w miejsce utraconego.
 6. Wszelkie informacje o Usługach oraz hasłach dostępu przekazywane będą wyłącznie osobie uprawnionej do reprezentacji Usługobiorcy.

10 Konserwacja

 1. GEOTIK zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Usług przez Usługobiorców.
 2. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane 3 dni przed rozpoczęciem prac.
 3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego GEOTIK zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

11 Opłaty

 1. GEOTIK świadczy usługi odpłatnie, chyba że w Cenniku wyraźnie zastrzeżono nieodpłatność poszczególnych Usług.
 2. Opłaty za Usługi świadczone Usługobiorcom, taryfy oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostały określone w Cenniku.
 3. GEOTIK zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, ich zakresu oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów.
 4. GEOTIK zawiadamia Usługobiorców o zmianie opłat lub zasad ich naliczania przez ogłoszenie na stronie www.teagle.io na 7 dni, przed wprowadzeniem tych zmian z określeniem daty wejścia w życie zmienionego Cennika.
 5. Zmiany dotyczące opłat za Usługi będą obowiązywać aktualnych Usługobiorców po upływie następującego po ogłoszeniu zmian okresu rozliczeniowego. Pozostałe zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie Cennika.
 6. Zmiany w Cenniku nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie wymagają jej wypowiedzenia, ani zmiany.
 7. Wszelkie opłaty zamieszczone w Cenniku wyrażone są w złotych polskich oraz podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za Usługi w wysokości i na warunkach określonych w Cenniku, Umowie oraz niniejszym Regulaminie.

12 Sposób płatności

 1. Opłaty za Usługi należne z tytułu świadczenia Usługi, naliczane będą zgodnie z Umową, Regulaminem oraz Cennikiem, określone będą w Rachunku za Usługę stanowiącym fakturę VAT wystawianą przez GEOTIK w okresach rozliczeniowych nie krótszych niż miesiąc.
 2. GEOTIK jest zobowiązany określić w Rachunku za Usługę okres rozliczeniowy, za który wystawiony został rachunek.
 3. Rachunek za Usługę przesyłany jest na adres Usługobiorcy pocztą lub udostępniony w inny, ustalony z Usługobiorcą, sposób.
 1. GEOTIK zastrzega sobie prawo obciążenia rachunku Usługobiorcy opłatami za Usługi nieuwzględnionymi w Rachunkach za poprzednie okresy rozliczeniowe.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty należności określonej w Rachunku za Usługę w terminie podanym na Rachunku za Usługę i na wskazany w nim rachunek bankowy GEOTIK .
 3. Za dzień zapłaty rachunku za usługę uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy GEOTIK lub wpłaty należności do kasy GEOTIK .
 4. W razie opóźnienia z zapłatą którejkolwiek płatności, Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz GEOTIK odsetki ustawowe za czas opóźnienia poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności wskazany w rachunku za usługę.
 5. W przypadku, gdy opłaty zostały uiszczone częściowo, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do zapłaty.
 6. Uiszczone przez Usługobiorcę opłaty zmniejszają stan jego zadłużenia wobec GEOTIK . Dokonane wpłaty zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej należności z tytułu z rachunków za usługę, a następnie na poczet naliczonych odsetek za opóźnienie.

13 Rozpoczęcie świadczenia usług

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług jest zawarcie Umowy.
 2. GEOTIK zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni liczonych od daty przekazania Usługobiorcy urządzeń lokalizujących lub podpisania umowy lub rejestracji urządzeń, w zależności która data jest późniejsza.
 3. Skorzystanie z Usługi następuje przez zamówienie usługi wraz z urządzeniem lokalizującym.
 4. Numer telefonu przypisany do karty SIM urządzenia GPS zapisany w profilu Administratora konta w ramach Usługi otrzymuje status Urządzenia.

14 Przyczyny odmowy, odstąpienie od Umowy

 1. GEOTIK ma prawo odmówić zawarcia Umowy lub odstąpić od Umowy w terminie siedmiu dni od jej podpisania w przypadku, gdy Usługobiorca:
 2. a) poda błędne lub nieaktualne dane wymagane przy zawarciu Umowy,
  b) nie przedstawi urzędowego potwierdzenia swoich danych osobowych, jeśli GEOTIK takiego potwierdzenia zażąda,
  c) jego poprzednia umowa z GEOTIK została rozwiązana z powodu braku terminowego regulowania płatności bądź innego naruszenia postanowień regulaminu,
 3. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku braku rozpoczęcia świadczenia Usług stanowiących przedmiot Umowy w terminie określonym w §13.

15 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy

 1. W okresie obowiązywania Umowy Usługobiorca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usługi, z zastrzeżeniem ust. 3 do 5 niniejszego paragrafu.
 2. GEOTIK może powierzyć bez uzyskania zgody Usługobiorcy wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części – na zasadzie podwykonawstwa. Za działania podwykonawcy GEOTIK ponosi odpowiedzialność jak za własne.
 3. Usługobiorca może udostępnić korzystanie z usługi osobom trzecim (zarówno fizycznym, jak i prawnym) poprzez udostępnienie lub sprzedaż urządzenia lokalizującego.
 4. Udostępnienie korzystania z usługi wymaga każdorazowo zgody GEOTIK wyrażonej w formie pisemnej na wniosek Usługobiorcy zawierający informację o zamiarze udostępnienia korzystania z usługi osobie trzeciej, oznaczenie tej osoby oraz warunków, na jakich udostępnienie ma nastąpić. GEOTIK zastrzega sobie prawo niewyrażenia zgody na udostępnienie korzystania z usługi na określonych przez Usługobiorcę warunkach lub wskazanemu podmiotowi.
 5. Udostępnienie korzystania z usługi osobom trzecim nie oznacza i nie może wiązać się z przeniesieniem praw i obowiązków Usługobiorcy powstałych w związku z zawarciem Umowy, w szczególności w zakresie ciążącego na Usługobiorcy obowiązku uiszczania opłat z tytułu świadczonych usług.

16 Zmiana danych

 1. Usługobiorca jest zobowiązany poinformować GEOTIK na piśmie lub emailem na adres kontakt@teagle.io o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych zawartych w Umowie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
 2. W przypadku zmiany danych zawartych w Umowie GEOTIK może wezwać Usługobiorcę do przedstawienia oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów, które Usługobiorca obowiązany jest przedstawić.
 3. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez Usługobiorcę może stanowić dla GEOTIK podstawę do zawieszenia świadczenia Usług.
 4. GEOTIK nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Usługobiorcy skutki wynikające z braku posiadania aktualnych danych.

17 Zmiana zakresu świadczonych Usług

 1. Usługobiorca może dokonywać zmiany zakresu świadczonych Usług na podstawie Umowy.
 2. Zmiana zakresu świadczonych na podstawie Umowy Usług następuje na wniosek Usługobiorcy zgłoszony w GEOTIK za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w formie pisemnej w zależności od rodzaju wnioskowanej zmiany.
 3. Zmiana zakresu Usług w związku z nabyciem nowych urządzeń lokalizujących, aktywacji nowych usług, nie wymaga zmiany Umowy.
 4. W powyższych przypadkach Usługobiorca upoważnia GEOTIK do sporządzenia kolejnego załącznika do umowy wskazującego numery seryjne nowych urządzeń, numery IMEI loklizujących bądź urządzeń, dla których Usługobiorca aktywował nowe pakiety dodatkowe lub dezaktywował dotychczasowe pakiety dodatkowe. Usługobiorca każdorazowo otrzyma załącznik tym samym potwierdzając jego akceptację bez zastrzeżeń. W przypadku nabycia nowych urządzeń lokalizujących Usługobiorca otrzyma załącznik wraz z przekazywanymi urządzeniami.
 5. Rozpoczęcie świadczenia nowych Usług następuje w dacie zgłoszenia wniosku, o którym mowa pkt. 2 powyżej, a w przypadku zmiany zakresu świadczenia usług w związku nabyciem nowych urządzeń lokalizujących w terminie określonym w § 13 Regulaminu.

18 Zawieszenie świadczenia Usług

 1. GEOTIK ma prawo zawiesić świadczenie usługi wobec wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 2. a) powzięcia wiadomości przez GEOTIK , iż dane podane przez Usługobiorcę w Umowie są błędne bądź nieaktualne,
  b) niedopełnienia obowiązków określonych w Regulaminie lub Umowie,
  c) nieuregulowania przez Usługobiorcę zobowiązań wobec GEOTIK .
 3. W sytuacji wystąpienia jednej z powyższych okoliczności GEOTIK w formie pisemnej wezwie Usługobiorcę do niezwłocznego usunięcia zaistniałych przeszkód w świadczeniu Usług, wyznaczając ku temu stosowny termin w zależności od rodzaju naruszenia oraz informując jednocześnie o zagrożeniu zawieszenia świadczenia Usług.
 4. W przypadku nieusunięcia przez Usługobiorcę przeszkód wskazanych w pkt. 1 w wyznaczonym terminie GEOTIK będzie uprawniony do rozwiązania Umowy stosownie do postanowień § 19 Regulaminu.
 5. GEOTIK zastrzega sobie prawo do przerwania działania Usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn, nie ogranicza to jednak odpowiedzialności GEOTIK za realizację już przyjętych zleceń lokalizacyjnych czy wykupionych abonamentów.

19 Rozwiązanie Umowy

 1. Strony Umowy mają prawo rozwiązać Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem …miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres Drugiej Strony. Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania pisma przez Stronę.
 2. Umowa zawarta na czas określony, może zostać rozwiązana przez Strony przed upływem okresu, na jaki ją zawarto, wyłącznie na zasadach szczegółowo w niej określonych.
 3. GEOTIK ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, lub przed upływem okresu, na jaki ją zawarto i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty w następujących przypadkach:
 4. a) opóźnienia Usługobiorcy w zapłacie należności wynikających z rachunków za usługę, za dwa pełne okresy płatności,
  b) stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu bądź Umowy, bądź przepisów prawa,
  c) podania błędnych lub nieaktualnych danych w Umowie i ich nieuzupełnienia we wskazanym przez GEOTIK w terminie ,
  d) stwierdzenia, że Usługobiorca używa urządzenia bądź urządzeń niezgodnie z Umową oraz Regulaminem,
  e) wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  f) przeniesienia praw i obowiązków Usługobiorcy wynikających z Umowy w związku z udostępnieniem korzystania z usługi lub w przypadku udostępnienia korzystania z usługi pomimo niewyrażenia zgody przez GEOTIK .
  g) ogłoszenia upadłości Usługobiorcy lub postawienia go w stan likwidacji,
 5. W przypadku zamiaru rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z przyczyn określonych w pkt od a) do e) ustępu poprzedzającego, Strona Umowy zobowiązana jest do wezwania Drugiej Strony w formie pisemnej do niezwłocznego usunięcia zaistniałych naruszeń, wyznaczając ku temu stosowny termin.
 6. Usługobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez GEOTIK warunków Umowy.
 7. Z dniem rozwiązania Umowy GEOTIK zaprzestaje świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług objętych rozwiązaną Umową.
 8. W przypadku rozwiązania Umowy nie podlegają zwrotowi opłaty jednorazowe.

20 Wygaśnięcie Umowy

 1. Umowa wygasa wskutek:
 2. a) upływu czasu na jaki została zawarta Umowa na czas określony w przypadku złożenia oświadczenia o braku zamiaru kontynuacji Umowy,
  b) śmierci Usługobiorcy.
  W dacie stwierdzenia jednej z wyżej wymienionych przesłanek GEOTIK zaprzestanie świadczenia Usług wynikających z Umowy.

21 Odpowiedzialność

 1. GEOTIK nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 2. GEOTIK nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi będących następstwem w szczególności:
 3. a) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec,
  b) nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje system a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych),
  c) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  d) błędnego logowania Usługobiorcy,
  e) prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych,
  f) korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  g) braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  h) innych okoliczności, za które w myśl przepisów kodeksu cywilnego zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności.
 4. GEOTIK nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniedbania przez Usługobiorcę obowiązkowi zapewnienia unikalności i bezpieczeństwa hasła dostępowego w sposób uniemożliwiający jego pozyskanie przez osoby trzecie. W takim przypadku Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, również względem osób trzecich za wykorzystanie danych pochodzących z systemu przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem.
 5. GEOTIK nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne wynikłe wskutek wad bądź nieodpowiednich parametrów sprzętu teleinformatycznego. W szczególności wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń zakupionych wraz z usługą mogą być zgłaszane na zasadach gwarancji udzielonej przez tego producenta urządzenia i nie stanowią podstawy do reklamacji usługi monitoringu na platformie www.teagle.io.
 6. GEOTIK zastrzega możliwość wystąpienia przerw w obsłudze komunikatów SMS i przetwarzania danych nadsyłanych przez urządzenia, wynikających z przyczyn technicznych dotyczących sprzętu służącego do obsługi Serwisu lub innych przyczyn.
 7. GEOTIK dołoży należytych starań dla zapewnienia szybkiego i nieograniczonego dostępu do Usługi. GEOTIK zastrzega jednak, że nie można wykluczyć wystąpienia problemów z uzyskaniem dostępu do Serwisu, wynikłych wskutek siły wyższej lub innych podobnych nieoczekiwanych okoliczności, którym GEOTIK SP. Z O.O.  nie mógł zapobiec przy dochowaniu należytej staranności. Przypadki wystąpienia takich problemów, wraz ze szczegółowym opisem usterki, należy zgłaszać do GEOTIK na adres www.teagle.io lub przez stronę www.teagle.io.
 8. GEOTIK SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Usługobiorca udostępnił korzystanie z usługi w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. GEOTIK nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usługi przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem systemu.
 9. W przypadku udostępnienia korzystania z Usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi Usługobiorca. Osoby trzecie nie są uprawnione do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec GEOTIK .
 10. W przypadku zawinionych przez GEOTIK przerw w działaniu systemu www.teagle.io powyżej 2% całkowitego czasu objętego abonamentem, Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania rekompensaty w opłatach abonamentowych stosownie do czasu przerw w działaniu systemu, , które może zostać zrealizowane na pisemny wniosek Usługobiorcy. W takim przypadku GEOTIK przyznaje Usługobiorcy odszkodowanie:
 • za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług oferowanych dla Usługobiorcy w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za Usługę,
  • za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług dodatkowych nie objętych opłatą abonamentową, za które pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za daną Usługę dodatkową.
 1. Usługobiorca nie może bez pisemnej zgody GEOTIK dokonywać potrącenia ewentualnych swych wierzytelności wobec GEOTIK z bieżących wierzytelności GEOTIK .

22 Reklamacje

 1. Usługobiorca jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje mogą być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać pisemnie w formie pisemnej listem skierowanym na następujący adres GEOTIK , ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa .
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do GEOTIK listu zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Usługobiorcy,
  • wskazanie numeru Umowy,
  • określenie przedmiotu reklamacji,
  • przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje.
 1. W przypadku reklamacji dotyczącej rachunku za usługę Usługobiorca zobowiązany jest oprócz okoliczności wskazanych powyżej, dodatkowo wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zostaje w takim przypadku zawieszony. Pozostałą niekwestionowaną kwotę należy uiścić w terminie zapłaty wskazanym na rachunku.
 2. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatruje GEOTIK .
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji GEOTIK poinformuje Usługobiorcę w piśmie zawierającym stanowisko GEOTIK w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za usługę, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Usługobiorcy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za usługę, kwestionowana kwota powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji wskazanej w piśmie skierowanym do Usługobiorcy informującym o nieuznaniu wniesionej reklamacji.
 7. W wypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca ma prawo wnieść pisemne odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma informującego o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wniesienie odwołania nie wpływa na obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zgodnie z ust. 12.

23 Zmiana Regulaminu

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego udostępnienia (opublikowania) na stronie www.teagle.io. GEOTIK zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 7 dni od ich udostępnienia w Serwisie.

24 Rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez GEOTIK indywidualnych Umów dotyczących świadczenia Usług pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

25 Postanowienia końcowe

 1. Każdorazowe użycie serwisu oznacza, że użytkownik akceptuje treść Regulaminu, w tym wyraźnie potwierdza zgodę na przetwarzania danych lokalizacyjnych na potrzeby Usługi i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na łamach Serwisu.
 3. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.
 4. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi lokalizacji podlegają prawu polskiemu.
 5. Serwis oraz Usługa i ich poszczególne elementy stanowią przedmiot praw autorskich GEOTIK i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie pomysłów użytych do opracowania Serwisu lub Usługi, kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. GEOTIK zastrzega, że w Serwisie bądź w oprogramowaniu Serwisu mogą występować rozwiązania wymagające określonych konfiguracji przeglądarek internetowych.
 8. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu bądź umów o świadczenie usługi lokalizacji jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby GEOTIK.

 

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 886 00 50 lub poprzez formularz.

Dziękujemy, wiadomość została wysłana
Wystąpił błąd, wiadomość nie została wysłana, prosimy spróbować później
Wypełnij poprawnie wszystkie pola!

* Pola obowiązkowe