Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi transmisji danych do modułu SENT-GEO

Niniejszy dokument określa warunki świadczenia przez Geotik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie usług transmisji drogą elektroniczną danych zarejestrowanych przez urządzenia telematyczne do modułu SENT-GEO (dalej „Regulamin”).

Definicje

  1. Aplikacja mobilna SENT-GEO – aplikacja mobilna udostępniona nieodpłatnie przez krajową Administrację Skarbową;
  2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Moduł SENT – usługa świadczona przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), w ramach której Użytkownik ma obowiązek rejestracji zgłoszeń przewozu towarów.
  4. Moduł SENT-GEO – usługa świadczona przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), do której Usługodawca ma obowiązek przesłania danych lokalizacyjnych pojazdów Użytkownika zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie internetowej www.puesc.gov.pl.
  5. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)..
  6. Usługi – usługi, o których mowa w pkt III Regulaminu, będące Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
  7. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm., dalej „Ustawa”), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
  8. Usługodawca – Geotik sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000659463, NIP: 5272793721, o kapitale zakładowym w wysokości 2 196 750,00 zł, e-mail: biuro@geotik.com.
  9. Użytkownik – przedsiębiorca, o którym mowa wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), który korzysta z Usług wskazanych w pkt III Regulaminu na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług, tj. Użytkowników.

3. Korzystanie z Usług jest odpłatne, a wysokość opłat oraz zasady ich regulowania zostały ustalone w sposób indywidualny z Użytkownikiem na podstawie przedstawionej mu oferty cenowej.  Celem uniknięcia wątpliwości prezentowane przez Usługodawcy wysokości opłat powiększa się o podatek VAT wg. obowiązującej stawki.

4. Przesłankami, które należy spełnić, w celu korzystania z Usług jest:

a. posługiwanie się przez Użytkownika systemem monitoringu Usługodawcy: GPS Guardian, Teagle Systems produkcji Usługodawcy świadczonego w modelu cloud-computing lub zainstalowanego w infrastrukturze Użytkownika (na serwerze Użytkownika) z dodatkową funkcjonalnością odpowiedzialną za komunikację z modułem SENT-GEO; lub

b. posługiwanie się przez Użytkownika w odniesieniu do pojazdów objętych Usługami z usługi monitoringu za pośrednictwem serwera Usługodawcy (na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą lub z innym podmiotem).

5. Pozyskanie przez Użytkownika systemu monitoringu świadczonego przez Usługodawcę, ewentualnie jego rozbudowa o funkcjonalność odpowiedzialną za komunikację z modułem SENT-GEO, odbywa się w oparciu o odrębną umowę, do której nie znajduje zastosowania Regulamin.

6. W razie wątpliwości, Regulamin nie ma zastosowania do umów w przedmiocie świadczenia usługi monitoringu pojazdów.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Usług działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w świadczonych Usługach.

II. Zasady dotyczące zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy o świadczenie Usług

1. Celem zawarcia umowy o świadczenie Usług koniecznym jest zachowanie formy dokumentowej (oświadczenie woli złożone w postaci dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej to oświadczenie) pod rygorem nieważności.

2. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w następujący sposób:

a. Użytkownik składa wniosek o przesłanie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@geotik.com, tytułując wiadomość “SENT-GEO GEOTIK”, przy czym wniosek powinien zawierać: listę pojazdów, które mają zostać objęte Usługą, a także dane pozwalające na identyfikujące Użytkownika (tj. nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP, adres e-mail, na jaki zostanie przesłana oferta oraz faktury za świadczone Usługi, dodatkowo – imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej po stronie Użytkownika za realizacje umowy);

b. Usługodawca przesyła  w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania wniosku Użytkownikowi ofertę zawarcia umowy na adres e-mail wskazany we wniosku o przesłanie oferty lub na adres e-mail, z którego wysłano zapytanie o ofertę z zastrzeżeniem, że Usługodawca może się wstrzymać z przesłaniem oferty, jeżeli Użytkownik nie wypełnił przesłanek wskazanych w pkt I ppkt 4 Regulaminu.

c. Usługodawca w wiadomości e-mail przesyła ofertę zawierającą informację o wysokość miesięcznej opłaty przewidzianej za świadczenie Usług oraz Regulamin w formacie PDF.

d. Warunki świadczenia Usług określone w ofercie oraz Regulaminie będą wiążące dla Usługodawcy i Użytkownika, pod warunkiem przesłania przez Użytkownika – w terminie 3 dni roboczych od chwili doręczenia oferty na adres e-mail, o którym mowa w lit. b – na adres e-mail: biuro@geotik.com (z dopiskiem „SENT-GEO”) oświadczenia o:

• zaakceptowaniu oferty i Regulaminu oraz

• niestosowaniu przez Użytkownika własnego regulaminu, ogólnych warunków umów ani innych dokumentów odnoszących się do Usług, które mogłyby wpływać na stosunek umowny między stronami.

3. Jakiekolwiek zmiany bądź uzupełnienie umowy o świadczenie Usług wymaga zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

4. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Użytkownik może z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, przesyłając oświadczenia o jej wypowiedzeniu na adres e-mail: biuro@geotik.com z dopiskiem „SENT-GEO”. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres e-mail Użytkownika lub . Dodatkowo, Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w sytuacji, gdy:

a. Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu;

b. Użytkownik zalega z płatnościami z tytułu zawarcia umowy o świadczenie Usług wobec Usługodawcy powyżej 30 dni (po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 7 dni);

c. Użytkownik przestał spełniać warunki świadczenia Usług określone w pkt I ppkt 4 Regulaminu.

III. Zakres Usług

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi (charakterystyka Usług Teagle Systems i GPS Guardian) polegające na transmisji danych zarejestrowanych przez lokalizatory GPS zamontowane na pojazdach Użytkownika do modułu SENT-GEO.

IV. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się, że adres e-mail służący do komunikacji z Usługodawcą będzie wykorzystywany wyłącznie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w jego imieniu. W przypadku zmiany danych podanych we wniosku o przesłanie oferty, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tych zmianach.

2. Użytkownik zobowiązany jest spełnić następujące obowiązki:

a. zarejestrowanie w module SENT-GEO zgłoszonych do Usługi pojazdów Użytkownika zgodnie z otrzymanymi od Usługodawcy identyfikatorami technicznymi urządzeń GPS;

b. przekazanie Usługodawcy numerów SENT-GEO lokalizatorów GPS, które Użytkownik otrzymał w procesie rejestracji urządzenia w module SENT-GEO;

c. aktywowanie zapasowych lokalizatorów GPS, tj. urządzeń, na których Użytkownik zainstaluje aplikację mobilną SENT-GEO;

d. podanie w zgłoszeniu przewozu numeru zapasowego lokalizatora GPS oraz adresu e-mail przewoźnika (Użytkownika);

e. użytkowanie aplikacji mobilnej SENT-GEO jako zapasowego lokalizatora GPS zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej www.puesc.gov.pl;

f. stałe weryfikowanie poprawności działania Usług świadczonych przez Usługodawcę;

g. zgłaszanie Usługodawcy niezwłocznie wszelkich nieprawidłowości;

h. podejmowanie działań zgodnych z procedurą określoną przez Ministerstwo Finansów w przypadku awarii modułu SENT-GEO;

i. zapewnienie właściwego stanu technicznego i poprawnego działania urządzeń, w tym:

• lokalizatorów GPS,

• kart SIM zainstalowanych w lokalizatorach GPS,

• serwera wraz oprogramowaniem koniecznym do realizacji Usług oraz łączami internetowymi, jeżeli Użytkownik korzysta z własnego serwera, chyba że Usługodawca jest obowiązany do utrzymywania poprawności działania ww. urządzeń lub systemów na podstawie odrębnej umowy.

j. dodanie pojazdów realizujących zlecenie przewozu SENT-GEO do subskrypcji lub grupy w zależności od posiadanej usługi (TEAGLE SYSTEMS/GPSGUARDIAN):

– subskrypcji „Nieciągłość ignition on” w aplikacji Teagle Systems zgodnie z instrukcją udostępnioną przez Biuro Obsługi Klienta Usługodawcy,

– grupy „Powiadomienia przy braku danych 15-minut” w aplikacji GPS Guardian.

3. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usług lub braku możliwości należytego świadczenia Usług spowodowanego niespełnianiem przez Użytkownika warunków świadczenia Usług wskazanych w pkt I ppkt 4 Regulaminu lub niedopełnieniem przez niego obowiązków przewidzianych w Regulaminie, Usługodawca zachowuje prawo do obciążenia Użytkownika  opłatą w pełnej wysokości.

V. Pozostałe warunki świadczenia Usług

1. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę o spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie w pkt I ppkt 4 oraz pkt IV ppkt 2 lit a-c, pod rygorem wstrzymania się ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę. Usługodawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług po zawarciu umowy, w ciągu 7 dni roboczych od dnia przesłania przez Użytkownika ww. powiadomienia o spełnieniu warunków..

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Usług. Użytkownik będzie informowany o terminach prac i przewidywanym czasie ich trwania poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika co najmniej 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem prac konserwacyjnych.

3. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub wynikających z przepisów prawa, Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług można składać w formie:

a. pisemnej, listem poleconym na adres: Geotik sp. Z o.o. ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, z dopiskiem „SENT-GEO” lub

b. elektronicznej na adres: biuro@geotik.com z dopiskiem „SENT-GEO”.

2. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego takie jak: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie również podpis osoby składającej reklamację. W przypadku braku danych umożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca niezwłocznie zwróci się do zgłaszającego z prośbą o ich uzupełnienie.

3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę, a o sposobie ich rozpatrzenia Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

4. W przypadku przerw w świadczeniu Usług z powodu okoliczności leżących po stronie Usługodawcy na wniosek Użytkownika lub wskutek uwzględnienia złożonej przez niego reklamacji nastąpi obniżenie opłaty miesięcznej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za jeden pojazd za każdy pełny dzień przerwy w świadczeniu Usług w stosunku do danego pojazdu z wyłączeniem przerw, o których mowa w pkt IV ppkt 3 oraz pkt V ppkt 2-3.

VII. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług ,Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę będącą następstwem niezachowania wymaganej przez niego, jako profesjonalisty, staranności. Usługodawca w szczególności nie odpowiada za szkody będące następstwem:

a. awarii lub wadliwego funkcjonowania Systemów Teleinformatycznych będących poza działalnością Usługodawcy, w szczególności braku dostępu lub zakłóceń w dostępie do modułu SENT/SENT-GEO;

b. przerwy w świadczeniu Usług mającej źródło w infrastrukturze technicznej operatorów telefonii komórkowej (np. awaria, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, przeciążenie sieci operatora telekomunikacyjnego);

c. niesprawnością lokalizatorów GPS zamontowanych w pojazdach Użytkownika, niesprawnością kart SIM zamontowanych w lokalizatorach GPS lub niesprawnością serwera Użytkownika, chyba że Usługodawca jest obowiązany do utrzymywania poprawności działania ww. urządzeń i systemów na podstawie odrębnej umowy;

d. niedopełnienia przez Użytkownika obowiązków ciążących na nim na podstawienie Regulaminu;

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do naprawienia szkody z tytułu niedopełnienia przez Użytkownika obowiązków ciążących na nim, lub korzystania przez Użytkownika z Usług niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub/i obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków dotyczących monitorowania drogowego przewozu towarów

4.  Usługodawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi transmisji drogą elektroniczną danych zarejestrowanych przez urządzenia telematyczne do modułu SENT-GEO, odpowiada wyłącznie do wysokości  5-cio krotności miesięcznej opłaty pobieranej od Użytkownika za świadczenie Usługi transmisji drogą elektroniczną danych zarejestrowanych przez urządzenia telematyczne do modułu SENT-GEO[ŁR[1]  z zastrzeżeniem, że ww. ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych w sposób umyślny.

5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi nie powoduje wygaśnięcia postanowień niniejszego punktu.

      VIII. Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Pełna klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika przy zawieraniu umowy dostępna jest na stronie internetowej Usługodawcy: teagle.io/gpsguardian.pl [MJ2]

IX. Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, nowa treść Regulaminu zostanie udostępniona Użytkownikowi.

2. Zmiany wchodzą w życie po upływie miesiąca od udostępnienia Użytkownikowi zmienionego tekstu Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

X. Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z póżn. zm.) oraz  Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 859 z późn. zm.)..

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

4. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować poprzez chat w aplikacji GPS Guardian lub Teagle Systems lub e-mailowo na adres: biuro@geotik.com z dopiskiem „SENT-GEO”.


Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 886 00 50 lub poprzez formularz.

Dziękujemy, wiadomość została wysłana
Wystąpił błąd, wiadomość nie została wysłana, prosimy spróbować później
Wypełnij poprawnie wszystkie pola!

* Pola obowiązkowe